Vyřízení reklamace

Zjistí-li kupující při převzetí zboží výrobní nebo jiné vady, musí tyto skutečnosti sdělit Prodávajícímu písemně a doporučeně poštou, nebo e-mailem na info@fonso.cz bez zbytečného odkladu.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může po domluvě s Prodávajícím uplatnit Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Pokud Reklamaci uplatňuje Spotřebitel, musí být Reklamace vyřízena včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Důrazně doporučujeme dodat k reklamaci kompletní zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace. Urychlíte a zjednodušíte tím vyřízení Vaší reklamace.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od oznámení o vyřízení reklamace nebo uznání odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud si kupující nevyzvedne své zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován nebo ode dne kdy nepřevzal zaslanou vyřízenou reklamaci (podle toho, co nastane dříve), vyhrazujeme si právo toto zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Skladné činní 80Kč za každý započatý den.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15. ledna 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vaše zboží odešlete na adresu: Kontakty

Prodloužená lhůta pro vrácení zboží, do 30 dní od převzetí

Nově spotřebiteli nabízíme nadstandardní možnost vrátit zboží i po uplynutí zákonem stanovené 14-denní lhůty, a to až do 30 dní od převzetí zboží. V tomto případě však požadujeme: vrácené zboží musí být v perfektním stavu, včetně kompletního příslušenství a v nepoškozeném originálním obalu. V opačném případě můžeme vrácené zboží odmítnout. Viz podmínky níže.

Podmínky pro vrácení zboží v prodloužené lhůtě do 30 dní od převzetí zboží

Pro vrácení zboži musí Kupující tyto skutečnosti sdělit Prodávajícímu písemně a doporučeně poštou, nebo e-mailem na info@fonso.cz bez zbytečného odkladu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě (15-30 dní od převzetí zboží) platí stejná pravidla a postupy jako v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě (do 14 dní od převzetí zboží), ale v tomto případě navíc bezpodmínečně požadujeme, aby bylo vrácené zboží:

– nepoškozené, bez sebemenších známek opotřebení

– dodané kompletně v originálním obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace

– pečlivě zabalené pro ochranu před poškozením

V případě nedodržení těchto podmínek si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout a Vaše odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat.

Tento postup současně neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

Formulář pro vrácení zboží naleznete ZDE.

Vaše zboží odešlete na adresu: Kontakty