1. Osobní údaje a citlivé údaje.

Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo
identifikovat. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje Uživatele, vypovídající o
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním životě, nebo jakýkoli biometrický údaj,
který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu.

1.1 Rozsah osobních údajů. Poskytovatel v rámci Registrace sdělí povinné osobní údaje. Uživatel
může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

1.2 Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po
Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci
Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

2. Ochrana Osobních údajů.

Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím
elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v
maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni
technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby
tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob:

2.1 Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku
nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k
jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně
použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

2.2 Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných
zásahů třetích osob.

3. Omezení nakládání s údaji.

Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat
údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu se smluvními podmínkami.

4. Zpracování osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní
údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby) a pro statistické
účely.

5. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů.

Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním
vyplněného registračního formuláře nebo podpisem kupní smlouvy) uděluje Uživatel v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto podmínek Poskytovateli
jako správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.

6. Předávání Osobních údajů.

Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele
Propojeným osobám.

7. Zpracovatel.

Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

8. Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10
(deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů je
dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně
odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré
údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně
zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V
takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou
podmíněna poskytnutím souhlasu.

9. Přístup Uživatele k údajům.

Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o
informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli
informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho
Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení
nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále
oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Poskytnutí osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě
zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv
Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích
osob.

11. Statistická data.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů
Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby. Poskytovatel je
oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje
týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje
takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo
identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

12. Obchodní sdělení, reklama.

Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro
potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách
Třetích osob,, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení
připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další
zasílání obchodních sdělení odmítnout.

Platné od 15.1.2023

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

AA Corporate Group s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne AA Corporate Group s.r.o.. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru AA Corporate Group s.r.o., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

AA Corporate Group s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a  AA Corporate Group s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne AA Corporate Group s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 15.1.2023Program Heureka - "Ověřeno zákazníky"

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Platné od 15.1.2023

Žádná položka